Obchody 60-lecia

INAUGURACJA OBCHODÓW

W siedzibie LKP odbyło się uroczyste spotkanie, którego bohaterkami były zasłużone w minionych dziesięcioleciach elbląskie działaczki Ligi Kobiet Polskich. Spotkanie to zainaugurowało obchody 60-lecia Ligi Kobiet Polskich w Elblągu. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się jesienią przyszłego roku. Jednak w ciągu najbliższych miesięcy będzie miało miejsce szereg ciekawych przedsięwzięć, wpisanych w program obchodów tego jubileuszu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Koła nr 2, któremu przewodniczy Władysława Prusiecka, w ramach projektu „Pomagaj innym, jak tobie pomagano. Wesprzyj tego, kto jest sam.” Na realizację tego przedsięwzięcia koło otrzymało dofinansowanie z Fundacji Elbląg, biorąc udział w konkursie grantowym „Myślisz-robisz-będziesz”.

60 LAT MINĘŁO…

I. REFLEKSJA HISTORYCZNA.

W historii Ligi Kobiet Polskich w kraju można wyróżnić pięć okresów: pierwszy – obejmujący lata 1945-1950 – to wszystko to, co wiąże się z powstaniem, działalnością i rozwiązaniem Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet; drugi – obejmujący lata 1950-1955 – to zmiana nazwy na Liga Kobiet i ograniczenie roli organizacji wyłącznie do funkcji propagandowej; trzeci – obejmujący lata 1955-1966 – to powrót do źródeł, czyli do tego, co na rzecz kobiet czyniła Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet; czwarty – obejmujący lata 1966-1989 – to okres zmiany nazwy organizacji na Liga Kobiet Polskich, a także poszukiwanie własnej tożsamości po kryzysie gospodarczym lat 1980-1981 i próba rozliczenia się z własną przeszłością; piąty – od 1989 roku do dzisiaj – to uczenie się funkcjonowania organizacji w warunkach gospodarki rynkowej, to kontynuacja tego, co najlepsze w dziejach Ligi Kobiet Polskich, to również nowe wyzwania wynikające chociażby z faktu przyjęcia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Historia Ligi Kobiet Polskich w Elblągu wpisuje się w historię całej organizacji. Niemniej i tutaj możemy ją podzielić, umownie, na okresy: pierwszy – obejmujący lata 1945-1975 – kiedy to organizacja związana jest terytorialnie i strukturalnie z województwem gdańskim; drugi – obejmujący lata 1975-1989 – kiedy to istnieje samodzielne województwo elbląskie (do 1998 r.), a kraj pogrąża się w chaosie gospodarczym; trzeci – od 1989 roku do dzisiaj – kiedy to dokonuje się transformacja ustrojowa państwa, ulega likwidacji województwo elbląskie, a Elbląg włączony zostaje do województwa warmińsko-mazurskiego.

Historia organizacji, to historia ludzi w niej działających, ich dokonania i upadki. Odrzucając politykę i ideologię, od której nie wolna była Liga Kobiet Polskich, w różnym stopniu, w różnych okresach, i pozostawiając to rzetelności historyków, zwróćmy uwagę na wymiar ludzki i społeczny podejmowanych przez tę organizację działań. Elbląg był miastem, które w wyniku wojny, doznało bardzo dużych zniszczeń, ale wraz ze świtem wolności, wśród zgliszcz i ruin, odradzało się miasto, wysiłkiem tych mieszkańców, którzy przetrwali czas zniewolenia, i tych, którzy przybywali z różnych stron, aby tu znaleźć swoją przystań i rozpocząć nowe życie. W procesie odbudowy naszego miasta nie zabrakło i kobiet . Nie wszystkie należały do naszej organizacji. Pierwsze koła Ligi Kobiet Polskich w Elblągu powstawały w zakładach pracy takich, jak Zakłady Mechaniczne „Zamech”, Zakłady Napraw Samochodowych, Spółdzielnia Odzieżowa „Zryw”. W 1948 roku uruchomiono w Elblągu nowy Zakład Odzieżowy „Truso”. Utworzonemu tu kołu naszej organizacji przewodniczyła p. Halina Czystaw, świetna organizatorka i dobry fachowiec. Spośród innych kobiet tamtych lat powojennych, które pozostawiły trwały ślad w historii elbląskiej organizacji, należy wymienić: Stanisławę Suchożerbską, Michalinę Krzekotowską, Stanisławę Luś, Stanisławę Gójską, Marię Wasilewską, Zofię Sobkiewicz, Felicję Czyżewską, Irenę Janczewską, Wandę Spole, Weronikę Żelazną. Problemy, które podejmowały kobiety w Elblągu, były podobne do tych w innych miastach. A należały do nich: działalność opiekuńcza nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, pomoc repatriantom osiedlającym się w Elblągu, organizacja kursów przygotowania zawodowego, organizacja życia kulturalno-oświatowego, walka z analfabetyzmem i alkoholizmem. Niektóre z wymienionych problemów uległy rozwiązaniu tak, jak np. analfabetyzm, problem repatriantów czy organizacja życia kulturalno-oświatowego; niektórymi zajmujemy się do dzisiaj tj. akcją pomocy najbiedniejszym, organizacją kursów przygotowania zawodowego, alkoholizmem; a przybyły zupełnie nowe tj. problem równego statusu kobiet i mężczyzn, przemoc wobec kobiet. Nie można pominąć i udziału kobiet z elbląskiej Ligi Kobiet Polskich w ogólnopolskich akcjach: odbudowy stolicy, czy w późniejszych latach, budowy pomnika Centrum Zdrowia Matki i Centrum Zdrowia Dziecka. Do tego dorzucić trzeba i perspektywę dnia codziennego, gdzie sprawy jednostkowe przenikały się z tymi ogólnymi, dotyczącymi życia miasta i regionu. Każdy rok w życiu naszej organizacji, począwszy od zakończenia wojny do dzisiaj, znaczony jest dokonaniami wielu kobiet na rzecz naszego środowiska, rodziny, miasta. Oczywiście różnie było z aktywnością w naszych szeregach, ale nie tylko od nas samych to zależało. Po 1966 roku, kiedy zabroniono nam działalności w zakładach pracy, pozostawiając tylko swobodę w miejscu zamieszkania naszych członkiń, wiele wysiłku poświęcałyśmy organizacji życia w osiedlach mieszkaniowych. Prowadziłyśmy m.in. świetlice dla dzieci i młodzieży, gdzie organizowałyśmy dożywianie i zajęcia pozalekcyjne. Kiedy w wyniku reformy administracyjnej kraju zapada decyzja o powstaniu województwa elbląskiego, organizacja Ligi Kobiet Polskich tworzy bardzo szybko swoje struktury w terenie. Działalność nasza jest widoczna w Kwidzynie, Sztumie, Malborku, Pasłęku, Ornecie, Braniewie, Prabutach, Krynicy Morskiej. Organizujemy kursy kroju i szycia, racjonalnego żywienia, powstają Poradnie Gospodarstwa Domowego (Kwidzyn i Elbląg), Poradnie Prawno-Społeczne (Elbląg, Kwidzyn, Malbork), docieramy do środowisk wiejskich. Aktywność nasza przejawia się także na niwie samorządowej, poprzez obecność w radach miejskich i gminnych. Ten okres intensywnej działalności (do 1980 roku) zawdzięczamy m.in. takim kobietom, jak: Wanda Stężała, Rena Ryńska, Felicja Płoska, Janina Baranowska-Nawotka, Danuta Marszalec, Stefania Klein (Elbląg), Aleksandra Witosławska, Zofia Porzecka, Róża Zwieracz (Prabuty), Zofia Szczapińska, Anna Włoch, Joanna Błażejewska (Krynica Morska), Elżbieta Waszkiewicz, Czesława Domżalska (Braniewo), Jadwiga Bodurka, Zofia Korocińska, Jolanta Bartosik (Kwidzyn). Kryzys gospodarczy lat 1980-1981 odbił się w znacznym stopniu na naszej działalności, ale po 1982 roku próbujemy ponownie (wcześniej czyniłyśmy to w roku 1955) odtworzyć w naszym mieście, zlikwidowane w roku 1966, koła zakładowe. Udaje się to tylko w niewielkim stopniu, ponieważ dekada lat osiemdziesiątych jest ciężką próbą dla całego społeczeństwa, a dla kobiet w szczególności. Rok 1989 całą tę pracę organizacyjną w zakładach pracy obrócił w niwecz. Polska znalazła się w innej rzeczywistości. Trzeba było nauczyć się radzić sobie w warunkach gospodarki rynkowej. Nie ukrywamy, że dla naszej organizacji był to trudny moment. Musieliśmy poszukiwać środków finansowych na swoją działalność i znaleźć dla siebie miejsce w sferze aktywności społecznej. Do języka komunikacji społecznej weszły nowe pojęcia takie, jak: „dziecko poczęte”, „wolontariat”, „organizacja pożytku publicznego”, „podatek” i inne. Powstały też nowe organizacje, których program i działalność ma służyć kobietom. Te czynniki, w połączeniu ze zmianami społeczno-politycznymi w kraju, zmusiły nas do innego sposobu działania. Skupiamy się na tych problemach, które zawsze były istotne dla naszej organizacji, a więc: rodzinie, przemocy, dyskryminacji, równym statusie kobiet i mężczyzn, pomocy najuboższym, kontynuujemy dobre tradycje Poradni Prawno-Społecznej, rozszerzając jej zakres o sferę psychologiczno-pedagogiczną. Mimo bardzo okrojonej liczebności i problemów finansowych organizacja funkcjonuje, żywo reagując na barometr życia społeczno-politycznego w kraju, regionie i mieście. Będziemy prowadzić swoją działalność tak długo, jak długo będzie istniał problem nierówności społecznej, patologii społecznych, przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, biedy i ubóstwa. Przemawia za nami sześćdziesięcioletnie doświadczenie społecznej aktywności nie wolne od potknięć, ale nigdy ze szkodą dla drugiego człowieka.

II. PORADNIA PRAWNO – SPOŁECZNA.

Ta forma działalności została podjęta przez naszą organizację w roku 1974, kiedy to przy Zarządzie Miejskim powołano społeczny zespół sędziów Sądu Rodzinnego. W siedzibie Ligi Kobiet w Elblągu, raz w tygodniu, członkowie tego zespołu odbywali społecznie dyżury, udzielając porad w zakresie prawa rodzinnego. Dyżury wówczas pełnili sędziowie: Ewa Mazurek, Bernadeta Strzelecka, Benigna Kantowicz-Nadurska, Zofia Mikołajewska, Stefania Piotrowska, Barbara Piotrowska oraz kurator dla nieletnich Barbara Cichoń. W miarę upływu lat zakres udzielanych porad rozszerzał się. Nie dotyczyło to już tylko spraw rodzinnych, ale także prawa pracy, prawa lokalowego, prawa karnego, przemocy, zasiłków, rent i emerytur, problemów wychowawczych. W zakresie prawa lokalowego podjęto m.in. współpracę z Zarządem Regionalnym Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców w Olsztynie, skąd na dyżury do naszej poradni, przez pewien czas, przyjeżdżał mecenas Marian Minda. Poradnia była i jest też dostępna nie tylko dla członkiń organizacji i ich rodzin, ale dla wszystkich mieszkańców naszego miasta będących w trudnej sytuacji życiowej i szukających dróg wyjścia ze swoich przejściowych kłopotów. Na początku przyjęcia interesantów ograniczały się do jednego dnia w tygodniu, by w końcu objąć i pozostałe – poza sobotą i niedzielą, a i tak kolejka oczekujących rozciąga się na przeciąg miesiąca. Poradnia zdobyła już sobie „markę” wśród mieszkańców Elbląga. Jest to wynik kompetencji udzielających się w jej pracy ludzi, całkowita bezpłatność usług, pisanie pozwów i pism do sądów oraz różnych instytucji, a także, w konkretnych przypadkach, pomoc psychologiczno-terapeutyczna i wychowawcza. Słowem, działamy dobrze i wyczerpująco.

Największe zasługi w zakresie sprawnego jej funkcjonowania położyli: Benigna Kantowicz-Nadurska, Władysław Bagiński, Zofia Hapke, Bogumiła Salmonowicz. Nie można nie docenić też roli wolontariuszy, absolwentów prawa, w osobach: Pawła Wiewiórskiego, Agnieszki Wulczyńskiej i Gabrieli Moszkowicz.

Podkreślić trzeba, że w ostatnich latach dużą pomoc finansową, wspierającą nasze poradnictwo prawno-psychologiczne, otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Elbląga Henryka Słoniny, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Polityki Społecznej oraz od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

III. PORADNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO.

Poradnia Gospodarstwa Domowego w Elblągu powstała w 1960 roku i podporządkowana była Komitetowi ds. Gospodarstwa Domowego Zarządu Głównego LKP. Była to jednocześnie placówka oświatowa, której głównym celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia i prowadzenia gospodarstwa domowego, co w efekcie miało podnieść zdrowotność społeczeństwa oraz jego wiedzę ekonomiczną. Poradnia prowadziła działalność poprzez kursy, pokazy, prelekcje. Największym powodzeniem cieszyły się kursy odzieżowe i żywienia rodziny. W tej formie naszej aktywności zasłużyły się: Kazimiera Chudzyńska, Wanda Stężała, Felicja Płoska, Mirosława Łokuciewska. Poradnia funkcjonowała do końca lat dziewięćdziesiątych. W okresie istnienia województwa elbląskiego podobna placówka funkcjonowała jeszcze w Kwidzynie.

IV. KLUB ELBLĄŻANEK „EUROPA JEST WŚRÓD NAS”.

Komitet „Europa jest wśród nas” był ruchem społecznym nie związanym z żadną partią polityczną. Zainicjowany został na forum ogólnopolskim przez kobiety aktywne w sferze polityki i gospodarki w celu wsparcia procesu i promocji idei integracji europejskiej. Powołanie Klubu Elblążanek „Europa jest wśród nas”, w kwietniu 2002 roku, to spontaniczna inicjatywa Ligi Kobiet Polskich w Elblągu i przez nią także, jest znaczącym wkładem kobiet elbląskich w przygotowanie miasta i jego mieszkańców do wstąpienia do Unii Europejskiej. Godzi się podkreślić fakt, że Elbląg był jedynym miastem w Polsce, gdzie ruch społeczny „Europa jest wśród nas” spotkał się z tak dużą społeczną akceptacją. Od kwietnia 2002 roku do czerwca 2003 roku, zorganizowano 4 konferencje, 8 debat, 1 seminarium, informator, konkursy i audycje telewizyjne. W konferencjach udział wzięły m.in.: minister Danuta Hübner i minister Izabela Jaruga-Nowacka. Wykonano ogrom pracy, co służyło promocji miasta i kobiet, przybliżyło problematykę europejską mieszkańcom Elbląga i przełożyło się na jeden z wyższych wyników w kraju w referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Koordynatorką Klubu Elblążanek była Bogumiła Salmonowicz, zaś liderkami: Irena Derewecka, Bożenna Janikowska, Halina Sobol, Maria Kasprzycka, Irena Naguszewska, Jadwiga Wawer, Rena Bieda. W okresie działalności w Klubie aktywnie pracowało 50 kobiet.

V. INNE INICJATYWY I SUKCESY.

1.KURSY

Najpierw organizowane były w ramach Poradni Gospodarstwa Domowego przy współpracy elbląskich zakładów odzieżowych takich, jak „Truso”, czy spółdzielnia „Zryw”. W latach 1990-2000, przy współpracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, organizowano roczne i dwuletnie kursy krawieckie dla dziewcząt z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dużo ciepłych słów należy się p. Teresie Kościuk, specjalistce ds. aktywizacji zawodowej AWRSP w Elblągu, za wszechstronną pomoc w przeprowadzeniu powyższych kursów. Kurs krawiecki w roku 2004, organizowany był dla bezrobotnych kobiet, na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy ze środków unijnych. Organizacja nasza we wszystkich przypadkach spełniała wysokie wymagania dotyczące organizacji i przebiegu kursów. Posiadamy do dzisiaj własną bazę, jeżeli chodzi o sprzęt techniczny i doskonałych nauczycieli-instruktorów takich, jak: Maria Sołdan, Mirosława Łokuciewska, Wiesława Suchowiecka, Barbara Kajko, Małgorzata Rozpędowska. Nadzór pedagogiczny sprawowały: Helena Kowalska, Mirosława Sikorska i Rena Bieda.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym Liga Kobiet Polskich organizowała w latach 1991-1992 kursy nauki języka angielskiego połączone z rytmiką. Kursy te odbywały się w siedzibie organizacji, a nadzór pedagogiczny nad nimi sprawowała Barbara Jakubowska.

W latach 2003-2004 Liga Kobiet Polskich zorganizowała, przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy, kurs języka niemieckiego dla bezrobotnych. Zajęcia na kursie prowadzili: Damian Pietrangeli i Kazimiera Wrodecka.

W roku 2004 Liga Kobiet Polskich zorganizowała kurs dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta nt.: „Łagodzenie skutków bezrobocia”. Kurs dofinansowany był przez Prezydenta Miasta Elbląga.

2. HONOROWY OBYWATEL ELBLĄGA

W czerwcu 2002 roku z inicjatywy Ligi Kobiet Polskich tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Elbląga” przyznano Pani Helenie Pilejczyk – reprezentantce kraju na imprezach najwyższej rangi sportowej w łyżwiarstwie szybkim w latach 1954-1972. Medalistka olimpijska z 1960, wicemistrzyni świata, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka kraju, do Elbląga przybyła w 1950 roku. Pracowała w harcerstwie i „Zamechu”, wychowała wiele pokoleń młodzieży. Tytuł honorowego obywatela naszego miasta otrzymała wraz z piosenkarzem Ryszardem Rynkowskim.

3. NAGRODA PREZYDENTA MIASTA

W 2001 roku, jako pierwsza członkini Ligi Kobiet Polskich w naszym mieście, nagrodą Prezydenta Miasta Elbląga została wyróżniona Benigna Kantowicz-Nadurska. Prawnik z wykształcenia, przez 31 lat była sędzią, a przez 14 lat notariuszem. Od momentu powstania poradni prawno-społecznej przy naszej organizacji służyła swoją wiedzą prawniczą i doświadczeniem tym, którzy przychodzili do poradni prosząc o pomoc w rozwiązaniu swoich spraw życiowych.

W 2003 roku Prezydent Miasta Elbląga wyróżnił dwie przedstawicielki naszej organizacji: Helenę Hałun i Leokadię Prokurat. Pierwsza z wymienionych, to długoletnia działaczka Ligi Kobiet Polskich w Elblągu, ale także i założycielka nowej – Elbląskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej. Druga, to świetna organizatorka, mająca za sobą także poważny dorobek społeczny w Organizacji Rodzin Wojskowych i Stowarzyszeniu Księgowych, przewodnicząca Oddziału Terenowego LKP w Elblągu.

4.PRZEMOC

Przemoc, jakiej doświadczają najsłabsi, a więc głównie kobiety i dzieci, nie jest tematem medialnym, nie lubią go też politycy i urzędnicy państwowi. Przemoc wiąże się ściśle z innym problemem społecznym, a mianowicie z alkoholizmem. Nadal w naszym społeczeństwie funkcjonuje obiegowa opinia, że alkoholizm to problem trudny, ale już przemoc, to zjawisko całkiem marginalne. Ofiarom przemocy pozostają tylko organizacje pozarządowe, nieliczni parlamentarzyści i działacze samorządowi, którzy są jeszcze wrażliwi na krzywdę ludzką. Liga Kobiet Polskich w Elblągu sprawie przemocy poświęcała zawsze wiele uwagi, dążąc do ukazywania tego problemu we właściwym świetle i bez zafałszowania. Stąd też nasza organizacja zaznacza swą obecność we wszystkich przedsięwzięciach, które przemocy i alkoholizmowi stawiają tamę.

We wrześniu 2003 roku zorganizowano w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 31 seminarium nt.: „Nie musimy być bezradne”, z udziałem zastępcy pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn pani Katarzyny Kądzieli. W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele elbląskich organizacji społecznych oraz policji i prokuratury.

W listopadzie 2003 roku zorganizowano seminarium pod patronatem senator RP Doroty Kempki nt.: „Krajowy program działań na rzecz kobiet. Drugi etap wdrożeniowy na lata 2003-2005”. W ramach seminarium przeprowadzono tematy: „Współpraca organizacji kobiecych z administracja publiczną”, „Organizacje kobiece, ich rola, obecna sytuacja a wyzwania na przyszłość”. W seminarium udział wzięła także zastępca pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Katarzyna Kądziela.

We wrześniu i październiku 2004 roku zrealizowano projekt pt.: „Nigdy więcej przemocy”, w ramach, którego zorganizowano kurs samoobrony dla kobiet. Projekt dofinansowany był przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Każdego roku, na przełomie miesiąca listopada i grudnia Liga Kobiet Polskich włącza się w ogólnopolską akcję „Dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”, organizując dyżury specjalistów, spotkania z ofiarami przemocy, prelekcje. Patronat nad tą akcją obejmował zawsze Prezydent Miasta Elbląga, a uczestniczą w niej również inne organizacje pozarządowe z naszego miasta oraz przedstawiciele policji.

W związku z organizowana przez pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn ogólnopolską akcją nt.: „Przełam przemoc”, w naszym mieście 26.08.2005 roku na terenie supermarketu „Kaufland” przy ul. Teatralnej odbyła się akcja informacyjna na temat przemocy. Obok przedstawicieli policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyła w niej akcji i Liga Kobiet Polskich. W czasie akcji rozdawano ulotki, udzielano informacji i porad osobom zainteresowanym problemem przemocy. Z naszej strony mocno trzeba podkreślić zaangażowanie wolontariuszek: Katarzyny Lubowieckiej i Izabeli Popiel.

5. AKCJA „ZA JEDEN UŚMIECH”.

Tak nazywa się ogólnopolska akcja, której celem jest wykonywanie haftu, aplikacji, szycie kołderek-pledów oraz poduszeczek-przytulanek dla niepełnosprawnych dzieci. Inicjatorką tej akcji w Elblągu była pani Celina Jankowska z Salonu Kobiet Twórczych przy ZNP w Elblągu. W październiku 2004 roku zorganizowała się w Lidze Kobiet Polskich grupa kobiet, pod przewodnictwem Barbary Dorniak, w celu kontynuacji działań inicjatorki. Do tej grupy należą: Barbara Kajko, Urszula Miotk, Rena Zawicka, Eugenia Denis, Aleksandra Krajeńska, Anna Grela, Hanna Motyka, Sandra Sadowska. Wykonane kołderki-pledy i poduszeczki-przytulanki przekazano dla dzieci niepełnosprawnych z przedszkoli nr 1, 19 i 31.

6. PARLAMENTARNA GRUPA KOBIET.

Polskie parlamentarzystki po raz pierwszy zorganizowały własne ugrupowanie w dziesiątej kadencji sejmu w formie Koła Parlamentarnego Kobiet. To był rok 1991. W kolejnych kadencjach kontynuowano tę inicjatywę i, zgodnie z wolą posłanek i senatorek, powołano Parlamentarną Grupę Kobiet. Pierwszą przewodniczącą tego kobiecego gremium była Barbara Labuda, pełniąc te funkcję do roku 1996. Po niej, roli tej podjęła się senator Dorota Kempka. Podstawowym zadaniem Parlamentarnej Grupy Kobiet w polskim parlamencie są działania podejmowane ponad podziałami politycznymi na rzecz obrony praw kobiet. Bardzo ważną funkcję w działalności Parlamentarnej Grupy Kobiet spełniają jej ścisłe kontakty i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, którym w roku 1998 nadano formę instytucjonalną. Powstało wówczas Forum Współpracy Parlamentarnej Grupy Kobiet z Organizacjami Pozarządowymi. Przedstawicielki Ligi Kobiet Polskich w Elblągu brały aktywny udział w konferencjach organizowanych przez Forum. Oto tematy niektórych z nich: „Kobieta w rodzinie i życiu publicznym”, „Edukacja dla zdrowia”, „Jak realizowane są prawa kobiet w III Rzeczypospolitej”, „Kobiety w gremiach decyzyjnych”. Najbardziej zaangażowane w tę działalność były: Irena Naguszewska, Iwona Radej, Jadwiga Wawer, Bogumiła Nowaczyk, Leokadia Prokurat.

7. POLITYCZNA AKADEMIA KOBIET.

Prowadzona jest od 2003 roku przez Fundację Centrum Promocji Kobiet w Warszawie. Podstawową formą działalności w ramach Akademii są warsztaty związane z szerokim pojęciem demokracji i udziału w niej, w procesie jej tworzenia, umacniania i rozwoju, kobiet. Oto tematy niektórych, zrealizowanych, warsztatów: „Autoprezentacja”, „Przywództwo i procedury wystąpień publicznych”, „Kampanie wyborcze i wystąpienia publiczne”, „Komunikacja w budowaniu zespołu”. W zajęciach Akademii Politycznej Kobiet z ramienia naszej organizacji uczestniczyły: Bogusława Nowaczyk, Iwona Radej, Hanna Szarkowska-Zajchowska, Irena Naguszewska, Bożena Lewandowska, Halina Kalinowska.

8. AKCJA „BEZPIECZNA TAKSÓWKA DLA KOBIET”.

W roku 2004 Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych „OŚKA” zainicjował, wzorem państw zachodnich, w celu zwiększenia bezpieczeństwa kobiet, akcję „Bezpieczna taksówka”. Idea tej akcji sprowadzała się do tego, żeby w miastach kursowały taksówki ze specjalną – niższą taryfą dla kobiet oraz wprowadzenia zwyczaju czekania taksówkarza do momentu, kiedy kobieta wejdzie do domu. Honorowy patronat nad akcją objął Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Liga Kobiet Polskich włączyła się do tej akcji. W naszym mieście patronat nad akcją objął Prezydent Henryk Słonina, a na apel naszej organizacji odpowiedziało elbląskie Stowarzyszenie Radio Taxi „Rabat”, którego taksówki zostały oznakowane specjalnym ogólnopolskim logo.

9. RODZINA PARTNERSKA.

Problem rodziny wpisany jest w działalność statutową Ligi Kobiet Polskich od momentu jej powstania. Nasza organizacja służyła zawsze pomocą rodzinie, czy to poprzez akcje opiekuńcze, prowadzenie żłobków, przedszkoli, świetlic osiedlowych, czy też poprzez akcje pomocy żywnościowej i materialnej, organizację szkoleń z zakresu zdrowego żywienia, świadomego macierzyństwa, antykoncepcji, czy poprzez wpływanie na rozwiązania ustawowe dotyczące rodziny.

W listopadzie 2001 roku Liga Kobiet Polskich w Elblągu zorganizowała konferencję nt.: „Rodzina partnerska”, dofinansowaną przez Fundację im. Stefana Batorego. Było to przedsięwzięcie mające zwrócić uwagę na rozbieżności między mitem rodziny, a tym, jak funkcjonuje ona w rzeczywistości, a także na nowe sytuacje i problemy, jakie pojawiają się w naszych domach. Konferencja adresowana była do młodych małżeństw, studentów oraz uczniów klas maturalnych elbląskich szkół średnich. Z referatem „Zadania i funkcje rodziny w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych” wystąpił dr Edward Murdzia z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Godzi się zauważyć, że „Rodzina partnerska”, to był pierwszy projekt, na którego dofinansowanie Liga Kobiet Polskich w Elblągu otrzymała środki z zewnątrz.

10. ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.

W dniu 24 września 2004 roku decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie, Liga Kobiet Polskich w Elblągu uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że podmioty gospodarcze i osoby indywidualne mogą przeznaczyć na działalność naszej organizacji 1% wartości od podatku. Z tego tytułu na nasze konto w roku 2005 wpłynęła kwota ponad 3000zł. Każda pozyskana tą drogą złotówka jest szczególnie cenna, bo jest darem serca i daje nadzieję tym, którzy potrzebują wsparcia.

11. KONKURS.

Z okazji 60-lecia działalności Ligi Kobiet Polskich w Elblągu, Komitet Organizacyjny zwrócił się do szkół średnich z prośbą o zainteresowanie młodzieży konkursem na temat „Kobieta a wyzwania współczesności”. Konkursowi patronował Prezydent Miasta Elbląga. Młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego wzięła udział w konkursie. Animatorem i duchowym opiekunem akcji konkursowej była pani Bożena Kamińska, wicedyrektor szkoły. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu młodzież mogła ujawnić swoje literackie talenty, a także dostrzec problemy i rolę kobiety w dzisiejszym trudnym i skomplikowanym świecie. Na konkurs wpłynęło 17 prac. Komisja konkursowa w składzie: Rena Bieda, Irmina Pleśniak i Mirosława Sikorska, przyznała pierwsze miejsce Kamili Jabłonowskiej. Dalsze miejsca zajęli: Justyna Podkowiak, Łukasz Dobies, Anna Zbutowicz, Aleksandra Ławecka. Przyznano też dwa wyróżnienia: Katarzynie Kosiak i Joannie Niewiadomskiej. Wszyscy laureaci mają po kilkanaście lat i przed sobą jeszcze całe życie, niemniej o tym życiu wypowiadają już sądy całkiem dorosłe. W pracach konkursowych dali tego dowód.

12. DEKLARACJE PODATKOWE.

Od roku 2001 Liga Kobiet Polskich w Elblągu, we współpracy z Urzędem Skarbowym, udziela bezpłatnej pomocy najuboższym mieszkańcom naszego miasta oraz ludziom starszym w wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych tzw. PIT-ów. W tej formie działalności największe zaangażowanie wykazywały: Czesława Leszczewicz, Bogusława Nowaczyk, Grażyna Popławska, Barbara Wiśniewska, Rena Zawicka.

13. RYNEK PRACY.

Po czerwcowych wyborach roku 1989 zmienia się sytuacja w zatrudnieniu. Gospodarka rynkowa podyktowała twarde warunki ekonomiczne, co spowodowało, że dużo zakładów pracy ogłosiło upadłość. Rozpoczęły się zwolnienia grupowe, które najbardziej dotknęły kobiety. W Elblągu i regionie elbląskim problem bezrobocia znacznie pogłębił się po roku 1998, kiedy to przestało istnieć województwo elbląskie. Władze samorządowe podjęły trud zaradzenia temu, ale ponoszone wysiłki bardzo wolno przekładają się na efekty. W proces walki z bezrobociem włączyły się elbląskie organizacje pozarządowe, w tym Liga Kobiet Polskich. Utrzymujemy stały kontakt i współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, prowadzimy własną listę kobiet poszukujących pracy, prowadzimy kursy i szkolenia dla bezrobotnych kobiet. Jedną z form naszej aktywności na tym polu są seminaria dla członkiń Ligi Kobiet Polskich. W listopadzie 2000 roku takie seminarium pt.: „Zagrożenia i szanse na rynku pracy kobiet” zorganizowano z udziałem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Iwony Radej, dyrektora Centrum Pracy i Pomocy – Stanisława Tomczyńskiego i radnej Rady Miejskiej – Czesławy Piotrkowskiej. Referat wprowadzający wygłosiła Kazimiera Atamańczuk – pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestniczki seminarium wystosowały list otwarty, dotyczący problemów bezrobocia w mieście i regionie, do ówczesnego Premiera Rządu RP – Jerzego Buzka.

NASZE PRZEWODNICZĄCE…

1945-1948 – Stanisława Suchorzewska
1948-1950 – Rozalia Szweda
1950-1952 – Bronisława Szpakowa
1952-1968 – Wanda Spole
1968-1973 – Czesława Mucha
1973-1975 – Janina Baranowska
1975-1977 – Zofia Zdziech
1977-1979 – Danuta Marszalec
1979-1981 – Jadwiga Wawer
1981-1989 – Leokadia Prokurat
1989-1991 – Danuta Figacz
1991- 1992 – Małgorzata Nowacka
1992- 2005 – Leokadia Prokurat

I PRZEWODNICZĄCE KOMISJI REWIZYJNEJ…

Maria Danielczuk
Barbara Wiśniewska

I SEKRETARZE…

1960 – 1976 – Rena Ryńska
1976 – 1978 – Helena Hałun
1978 – 1985 – Irena Kozak
1985 – 1989 – Danuta Figacz
1989 – 1991 – Irena Pietrzyk
1992 – 1998 – Zofia Myśliwska
1998 – 2000 – Jadwiga Kucharczyk
2000 – 2003 – Janina Olejnik
2003 – 2005 – Grażyna Leszczyńska

I KSIĘGOWE…

1990 – 2002 – Irena Minkiewicz
2002 – 2005 – Grażyna Popławska

I PRZEWODNICZĄCE KÓŁ ZAKŁADOWYCH…

Maria Zawadzka – Zakłady Mechaniczne „Zamech”
Ewa Kotarska – Zakłady Odzieżowe „Truso”
Ludmiła Sosińska – Państwowe Zakłady Ubezpieczeń
Stefania Komarzaniec – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Maria Krajczyńska – Spółdzielnia Przemysłu skórzanego „Plastyk”
Jadwiga Konieczka – Spółdzielnia Inwalidów „Postęp”
Ewa Bar – Zakłady Armatury Samochodowej „Polmo”
Wiesław Paczuska – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Zofia Silnicka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Teresa Kosecka – Zakłady im. „Wielkiego Proletariatu”
Dorota Tybuś – Państwowa Komunikacja Samochodowa
Anna Żmudowska – Polskie Koleje Państwowe
Aldona Kamińska – Dom Mody Polskiej
Jadwiga Studzianek – sklep chemiczny „Chemia”
Barbara Cichoń – Sąd
Ewa Wiktorowska – PSS „Delikatesy Elbląskie”
Barbara Junknikiel – Wojewódzki Ośrodek Kultury
Daniela Rulkowska – Wojskowe Zakłady Budowy Lotnisk

I PRZEWODNICZĄCE KÓŁ TERENOWYCH…

Gertruda Wnęk – Komitet Osiedlowy przy ul. Brzeskiej
Teresa Pyrzanowska – Komitet Osiedlowy przy ul. Modlińskiej
Krystyna Zielińska – Komitet Osiedlowy przy ul. Jaśminowej
Weronika Żelazna – Komitet Osiedlowy przy ul. Kościuszki
Maria Kassube – Komitet Osiedlowy przy ul. Mącznej
Hanna Klesza – Komitet Osiedlowy „Zawada”
Maria Jankowska – Komitet Osiedlowy „Zatorze”
Ewa Maskiewicz – Koło z siedzibą w Komitecie Miejskim LKP
Józefa Nowicka – Koło Seniora „Uśmiech”
Janina Cybulska – Koło Seniora ZNP
Jadwiga Kubacka – Koło przy Domu Pobytu Dziennego
Krystyna Sabat – Koło Seniora „Zatorze”

I W ORGANIZACJI RODZIN WOJSKOWYCH…

Maria Danielczuk
Zofia Kawa
Halina Chwedyna
Maria Witkowska

I W ORGANIZACJI RODZIN MILICYJNYCH.

Wanda Oczkowska
Teresa Stolarczyk
Ewa Bar

15. POSŁANKI I RADNE.

W okresie sześćdziesięciolecia wiele przedstawicielek Ligi Kobiet Polskich aktywnie pracowało w różnych latach m.in. w parlamencie – Helena Możejko, Barbara Czyż i Małgorzata Ostrowska oraz w samorządach – Helena Uznańska, Janina Wojtas, Marianna Zapalska, Danuta Figacz, Halina Sobol, Krystyna Michalczyk, Maria Samecka, Henryka Nasiłowska, Krystyna Lewandowska, Anna Wysocka, Kazimiera Atamańczuk, Władysława Prusiecka, Jadwiga Wawer, Czesława Piotrowska, Bogusława Nowaczyk, Krystyna Muszyńska, Leokadia Prokurat. Aktualnie z rekomendacji Ligi Kobiet Polskich funkcje ławnika pełni 12 członkiń naszej organizacji.

16. NASI DARCZYŃCY.

Prezydent Miasta Elbląga
ALSTOM Power
ABB Zamech
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Elbląska Spółdzielnia Mleczarska
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”
PKO BP S.A. Oddział Elbląg
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
Grupa Żywiec HBC w Elblągu
Elbląski Uniwersytet Robotniczy
Senator Rzeczypospolitej Władysław Mańkut
Drukarnia „Elgraf”
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Auto – El „Fiat” Sp. z o.o.
CLEANER S.C. Zakład Sprzątania
Polcotex Sp. z o.o.
Blanche Polska Sp. z o.o.

17. WSPÓŁPRACA.

Liga Kobiet Polskich w Elblągu współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w naszym mieście:

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Elbląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej
Stowarzyszenie Integracyjne „RAZEM”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im Św. Łazarza „Lazarus”
Stowarzyszenie Promocji Zawodowej Kobiet i Młodzieży
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

A także takimi instytucjami jak:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
Komenda Miejska Policji
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Telewizja Elbląska „Vectra”
Radio „El”
Redakcja tygodnika „Tydzień w Elblągu”
Redakcja „Głosu Elbląga”
Redakcja „Dziennika Elbląskiego”
CKiWM „Światowid”
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
II Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Jagiellończyka