Statut

= Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr 4/XV/12 Zjazdu Krajowego LKP z dnia 10 marca 2012 =

S T A T U T

LIGI KOBIET POLSKICH

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Liga Kobiet Polskich, zwana dalej Ligą, jest Stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin.

§ 2

1. Liga jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2. Liga działa zgodnie z Konstytucją na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

1. Terenem działalności Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz naczelnych Ligi jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Liga ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych zwanych Kołami oraz Oddziałami Terenowymi według zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

2. Osobowość prawną posiadają Oddziały Terenowe. Osobowość prawną posiadają także te Koła, które są podporządkowane bezpośrednio pod władze naczelne.

3. O bezpośrednim podporządkowaniu Koła pod władze naczelne decyduje Zarząd Główny w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego.

4. W uchwale, o której mowa w ust. 3, Zarząd Główny na wniosek Koła występującego o podporządkowanie bezpośrednie władzom naczelnym określa zakres (przedmiot), w jakim Koło może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5

1. Liga używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny, Oddziały Terenowe i Koła mają prawo posiadania sztandaru.

§ 6

1. Liga opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członkiń i wolontariacie.

2. Do prowadzenia działalności Liga może zatrudniać pracowników.

§ 7

Liga może współpracować i należeć do krajowych związków, stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych.

Rozdział II – CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Ligi jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych ze sfery zakreślonej w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. działalności charytatywnej;

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5. ochrony i promocji zdrowia;

6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy;

8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

12. wypoczynku dzieci i młodzieży;

13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16. turystyki i krajoznawstwa;

17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

18. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

19. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

20. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21. promocji i organizacji wolontariatu;

22. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

23. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9

1. Cele określone w § 8 realizuje się poprzez:

1) szerzenie informacji o działalności Ligi i zakresie udzielanej pomocy;

2) produkcję i rozpowszechnianie różnego rodzaju materiałów edukacyjno-informacyjnych o tematyce z zakresu zadań statutowych Ligi;

3) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej poprzez prelekcje, szkolenia oraz różnego rodzaju kursy, organizowane dla ogółu społeczności lub określonych grup podmiotów o tematyce z zakresu zadań statutowych Ligi, w tym z zakresu

przystosowania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poprawy statusu i warunków życia rodzinnego, społecznego i obywatelskiego;

4) prowadzenie różnych form poradnictwa prawno-społecznego i rodzinnego, mediacji oraz doradztwa zawodowego i aktywizacji społeczno-zawodowej;

5) prowadzenie różnych form pomocowych i punktów konsultacyjnych oraz samopomocowych grup wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, osób starszych, ofiar wypadków komunikacyjnych, ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

6) organizowanie różnych akcji charytatywnych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, ich rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych oraz ofiar wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych;

7) organizowanie różnych form pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy;

8) organizowanie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej oraz prowadzenie działalności wypoczynkowo-turystycznej, sportowej, kulturalnej i oświatowej, w tym organizowanie różnych akcji i imprez okolicznościowych na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin potrzebujących wsparcia, w tym dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób starszych oraz ofiar zdarzeń losowych;

9) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich i działań promujących zdrowy tryb życia;

10) aktywizację kobiet do działalności w organizacjach pozarządowych i lokalnych organach samorządowych oraz we wszelkich innych formach przedstawicielstwa obywatelskiego;

11) współpracę z innymi organizacjami i różnymi instytucjami oraz z samorządem terytorialnym i organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym realizacja zadań zlecanych w trybie konkursów ofert, a także udział w programach unijnych;

12) nawiązywanie kontaktów z kobiecymi i innymi organizacjami na terenie krajów europejskich, w zakresie wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy w rozwiązywaniu podobnych problemów społecznych;

13) wyrażanie stanowiska w zakresie projektowanych rozwiązań ustawowych i we wszelkich innych sprawach publicznych, dotyczących w szczególności statusu kobiet, ich rodzin i dzieci;

14) organizowanie różnorodnych kursów szkoleniowych dla wolontariuszy oraz stosowne  wyróżnianie ich za działalność na rzecz realizacji statutowych zadań Ligi.

2. Działalność Ligi może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

3. Działalność nieodpłatna prowadzona jest w sferze wszystkich zadań określonych w § 9 ust. 1.

4. Działalnością odpłatną Ligi może być:

1) realizacja zadań wymienionych w § 9 ust. 1 pkt. 1 – 4, 8, 9, 14;

2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio

korzystające z działalności Ligi, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) sprzedaż przedmiotów darowizny.

5. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Ligi.

6. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Ligi.

7. Nie można prowadzić działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności Ligi.

8. Działalność Ligi nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jej członkiń.

Rozdział III – CZŁONKINIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkostwo Ligi dzieli się na:

1. zwyczajne,

2. wspierające,

3. honorowe.

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być każda kobieta zamieszkała na stałe w Polsce oraz Polki zamieszkałe za granicą, uznające cele Ligi.

§ 12

Członkostwo wspierające może być nadawane osobie prawnej lub fizycznej zainteresowanej statutową działalnością Ligi, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

§ 13

Członkostwo zwyczajne i wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu Koła, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój i zasługi dla Ligi.

§ 15

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi należą organizacyjnie do właściwego terenowego Koła.

§ 16

Członkostwo honorowe Ligi nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Głównego LKP.

§ 17

Członkini zwyczajnej przysługuje prawo:

1. inspirowania działalności programowo-organizacyjnej Ligi,

2. bierne i czynne prawo wyborcze,

3. posiadania legitymacji,

4. prawo zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Ligi w sprawach członkowskich, a właściwym do rozpatrywania odwołań jest organ nadrzędny nad organem, który wydał uchwałę lub orzeczenie.

§ 18

Do obowiązków członkini zwyczajnej należy:

1. aktywny udział w działalności Ligi,

2. przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał Ligi,

3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 19

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 17 Statutu.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Ligi.

§ 20

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z listy członkiń,

3) wykluczenia.

2. Skreślenie z Ligi następuje w razie:

1) niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,

2) śmierci.

3. Wykluczenie i skreślenie z Ligi następuje na wniosek Zarządu Koła w razie:

1) naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał,

2) pozbawienia praw publicznych.

4. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Ligi podejmuje zebranie Koła.

5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do właściwego Zarządu Oddziału Terenowego, a przypadku podjęcia uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przez Koło podporządkowane bezpośrednio władzom naczelnym, do Zarządu Głównego.

Rozdział IV – STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA

§ 21

Struktura Ligi obejmuje:

1. Koła,

2. Oddziały Terenowe,

3. władze naczelne,

4. Komisje Rewizyjne.

§ 22

1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Ligi.

2. Do założenia Koła jest wymagana liczba co najmniej 5 członkiń.

3. Koła mogą być organizowane według miejsca zamieszkania, zawodu lub zainteresowań członkiń.

4. Koła działają na zasadach określonych niniejszym Statutem.

5. Koło podporządkowane bezpośrednio pod władze naczelne może prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 23

1. Koła działające na danym terenie mogą na ich wspólnym Walnym Zebraniu powołać Oddział Terenowy.

2. Oddział Terenowy koordynuje pracę Kół i reprezentuje je wobec władz naczelnych Ligi, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej i innych organizacji samorządowych, stowarzyszeń i związków.

3. Zarząd Oddziału Terenowego, na podstawie uchwały, podejmuje we własnym zakresie czynności rejestracyjne niezbędne do uzyskania osobowości prawnej.

4. Oddział Terenowy na podstawie uchwały Zarządu, składa pisemną deklarację o przestrzeganiu Statutu i założeń programowych Ligi.

5. O powołaniu Oddziału Terenowego, jego Zarząd obowiązany jest zawiadomić Zarząd Główny w terminie 1 miesiąca od daty Walnego Zebrania.

§ 24

1. Kadencja wszystkich władz Ligi trwa 4 lata.

2. Mandat delegatki jest ważny przez całą kadencję.

§ 25

Zasady wybierania delegatek na zjazdy ustala Zarząd Główny.

§ 26

Uchwały władz Ligi podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie przewiduje innych zasad. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, może być uchwalone głosowanie tajne.

§ 27

W razie ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia członkini władz Ligi, władze te mogą dokooptować nową członkinię, z tym że liczba dokooptowanych członkiń nie może przekraczać jednej trzeciej ogólnej liczby członkiń pochodzących z wyboru.

§ 28

1. Członkinią Zarządu jakiegokolwiek szczebla nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkinie Komisji Rewizyjnych:

1) nie mogą wchodzić w skład Zarządów tego samego szczebla ani pozostawać z członkiniami tych Zarządów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być osobami, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Skazanie członkini Zarządu lub członkini Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 powoduje utratę członkostwa w danym organie, którą stwierdza się uchwałą podjętą przez Zarząd właściwej jednostki organizacyjnej.

Rozdział V – WŁADZE KOŁA

§ 29

Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Koła,

2. Zarząd Koła,

3. Komisja Rewizyjna w Kołach liczących ponad 10 członkiń.

A. WALNE ZEBRANIE KOŁA

§ 30

1. Walne Zebranie Koła, zwoływane przez jego Zarząd, jest najwyższą władzą Koła.

2. Do Walnego Zebrania Koła należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej. Koła liczące 10 i mniej członkiń składają sprawozdanie z działalności Oddziałowi Terenowemu, który posiada w zakresie uprawnienia Komisji Rewizyjnej,

3) ustalanie planu i form działania Koła,

4) wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatek na konferencje Oddziału Terenowego.

§ 31

W Walnym Zebraniu Koła biorą udział wszystkie członkinie Koła.

B. ZARZĄD KOŁA

§ 32

1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła w okresie między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd Koła odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Koła i nadrzędnymi władzami Ligi.

3. Koła posiadające osobowość prawną mogą zaciągać we własnym imieniu i na własny rachunek zobowiązania finansowe.

§ 33

Zarząd Koła składa się co najmniej z trzech członkiń, które wybierają spośród siebie Przewodniczącą, Sekretarza i Skarbnika.

§ 34

Do Zarządu Koła należy:

1. realizowanie planu pracy Koła, uchwalonego przez Walne Zebranie,

2. kierowanie bieżącą pracą Koła,

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Koła oraz uchwał władz wyższego szczebla,

4. zwoływanie Walnych Zebrań Koła,

5. zarządzanie majątkiem Koła, czuwanie nad regularnym opłacaniem składek i przekazywaniem ich na działalność statutową zgodnie z postanowieniami władz naczelnych,

6. reprezentowanie Koła na terenie swojego działania i występowanie w jego imieniu,

7. występowanie bezpośrednio z wnioskami i opiniami oraz postulatami do władz wyższych szczebli,

8. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Koła oraz właściwemu Zarządowi nadrzędnemu.

§ 35

Zebrania Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

C. KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

§ 36

Komisja Rewizyjna Koła składa się z trzech członkiń, które wybierają spośród siebie Przewodniczącą i Sekretarza.

§ 37

Do Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1. kontrolowanie i przyjmowanie raz w roku sprawozdania z całokształtu działalności Koła ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej i finansowej,

2. przedstawienie Zarządowi Koła wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli,

3. składanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdania ze swojej działalności i zgłaszanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

§ 38

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

Rozdział VI – WŁADZE ODDZIAŁU TERENOWEGO

§ 39

Władzami Oddziału Terenowego są:

1. Konferencja Oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

A. KONFERENCJA ODDZIAŁU

§ 40

1. Konferencja Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Terenowego.

2. Do Konferencji Oddziału należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działania Oddziału,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

4) wybór członkiń Zarządu Oddziału, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i delegatek na Zjazd Krajowy,

5) podejmowanie uchwały o prowadzeniu przez Oddział działalności gospodarczej i oznaczenie górnej granicy wysokości zaciąganych przez Zarząd Oddziału zobowiązań związanych z tą działalnością.

§ 41

1. W Konferencji Oddziału udział biorą:

1) z głosem decydującym – delegatki Kół,

2) z głosem doradczym – członkinie ustępujących władz nie będące delegatkami i osoby zaproszone.

2. Zasady wybierania delegatek na Konferencję ustala Zarząd Oddziału Terenowego.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Konferencji Oddziału zawiadamia się delegatki i członkinie co najmniej na 14 dni przed terminem Konferencji.

B. ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 42

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą w okresie między Konferencjami.

§ 43

1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału zgodnie z uchwałami Konferencji.

2. Do Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Konferencji i władz nadrzędnych Ligi oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

2) reprezentowanie Oddziału na terenie swojego działania i występowanie w jego imieniu,

3) uchylanie uchwał Walnych Zebrań Kół, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa

lub postanowieniami Statutu,

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Walnych Zebrań Kół,

5) prowadzenie w imieniu i na rachunek Oddziału Terenowego działalności gospodarczej, zgodnie z treścią uchwały Konferencji,

6) czuwanie nad prawidłowością gospodarki finansowej,

7) składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Oddziału.